...

کارگروه

اولین جلسه تشکیل کارگروه تزریق کاران کانون قالبسازان
اردیبهشت, 1401 بدون نظر اخبار
‎تشکیل اولین جلسه کارگروه تزریق کاران کانون قالبسازان در مورخه 1401/01/29 ‎با دعوت جمعی از این عزیزان جهت تصمیم گیری در امورفرآیند تزریق ونحوه گریدبندی وتعیین معیار قیمت
ادامه مطلب