...

اتحادیه فلزتراش تهران

جلسه کانون قالبسازان با نایب رئیس اتحادیه فلزتراش تهران آقای مهندس عمادی
اردیبهشت, 1401 بدون نظر اخبار
جلسه مشترک هئیت مدیره کانون قالبسازان با نایب رئیس اتحادیه فلزتراشان تهران و از مدیران اسبق جامعه قالبسازان ایران جناب آقای مهندس عمادی جهت گسترش کانون بصورت کشوری و تمرکز بیشتر بر اهداف کانون بمنظور بهره مندی حداکثری وحضور قالبسازان وماشین قالب وخدمات وابسته بصورت کشوری در نمایشگاه بین ...
ادامه مطلب