...

نمایشگاه ماشین ابزار

همایش کانون قالب سازان مشهد

جلسات هیئت مدیره

بازیدباهمکاری روزنامه آسیا

جلسه کانون با شرکت spx

بازدید مسئولین استانداری

جلسات مسئولین استانداری

بازدید واحدها

جلسه نمایشگاه مشهد

وبینار تخصصی

نمایشگاه بین المللی مشهد