...

تعهدنامه

 مدیریت محترم کانون قالبسازان 

 احتراماً ، اینجانب ………………………….. به کد ملی ………………………………

اذعان می دارم ، در صورتیکه در ادامه مسیر کانون نتواند ، زمینی را از مراجع قانونی رسمی یا غیر رسمی دریافت ، و به اعضاء تخصیص دهد یا اینکه،  به برخی از اعضاء بر اساس الویت زمین واگذار شود، عضو هیچ گونه ادعایی یا شکایت حقوقی نداشته وکانون قالبسازان هیچ گونه تعهدی مبنی بر واگذاری زمین نخواهد داشت، مگر اینکه بستر تهیه و واگذاری آن مهیا گردد .

جهت دانلود نسخه pdf تعهد نامه زمین اینجا کلیک کنید.