...

   اظهارنامه

 

هیئت مدیره محترم کانون قالبسازان

 

احتراماً، اینجانب …………………………………. کد ملی ……………………………………… که به درخواست خود جهت عضویت و شرکت در طرح نظام بخشی کانون قالبسازان مشهد با اهداف تعریف شده آن ثبت نام می نمایم .

لذا ضمن ارائه نظرات و پیشنهادات مکتوب خود جهت بررسی و بهبود روند رشد و توسعه آن و با در نظر گرفتن تصمیمات اکثریت اعضاء و مصوبات هیئت مدیره حق هرگونه اعتراض را  از خود تحت هر عنوان سلب و اذعان می دارم که تابع قوانین و تصمیمات کانون خواهم بود.